TORQUE Resource Manager осигурява контрол върху batch задачи и разпределените компютърни ресурси. Това е продукт с отворен код, базиран на оригиналния проект PBS и се разработва от Adaptive Computing, както и общността зад проекта. Постига значителен напредък в областта на мащабируемостта, надеждността и функционалността и в момента се използва в десетки хиляди водещи правителствени, академични и търговски обекти по целия свят.

версия 5.1.2
лиценз
TORQUE v2.5+ Software License v1.1
уебсайт Torque
помощ

Useful commands for submitting a job

За изпращане на задачата към опашката на PBS и за поискване на  допълнителни ресурси, се използва командата qsub. Състоянието на заданието, което вече е в опашката на PBS, може да се провери с командата qstat. PBS скрипт, съдържащ броя на възлите и процесорите, необходими за задачата, колко време за часовник се изисква, програма, която да се изпълни, може да се използва за опростяване на този процес. Примерни настройки, които могат да се поставят в скрипта на ПБС:

За задаване на име на задачата:

#PBS -N job_name

стандартед изход:

 #PBS -o stdout_file

грешки:

 #PBS -e stderr_file

максимално процесорно време и системно време. Задачата се прекратява ако не завърши в определеното време:

 #PBS -l cput=hhhh:mm:ss
 #PBS -l walltime=hhhh:mm:ss

брой на възлите и процеси на всеки от тях:

 #PBS -l nodes=2:ppn=16

максимален размер на неоходима физическа памет. Ако се зададе прекалено голям, може да се забави изпълнението прекалено много време докато се освободи достатъчно:
#PBS -l mem=4096mb

местоназначение на задачата на опашка и/или сървър:

 #PBS -q queue@server

приоритет на задачата( цяло число от -1024 to 1023). Стандартно е 0:

 #PBS -p 0

Изпращане на задачата:

qsub myjob.pbs

qsub приема допълнителни параметри за промени на настройките. Ако са необходими повече процесорни ядра например:
qsub -l nodes=4:ppn=2 myjob.pbs

За проверка на информация:
qstat без аргументи дата информация за всички задачи в системата в момента
За определена задача:

qstat jobID

За всички задачи на определен потребител:

qstat -u username

За по-пълна информация:

  qstat -l jobID

За проверка на кои възли е била изпратена задачата:

qstat –na

За да се видят всички задачи на определена опашка:

qstat queue_name

Обощение на статуса на всички опашки:

qstat -q