Националният център за високопроизводителни и разпределени пресмятания
(НЦВРП) е рамката за лесно и икономически ефективно използване на изчислителни
ресурси за научни изследвания и иновации от индивидуални изследователи и научни
групи в България. НЦВРП предоставя на българските изследователи ясно дефинирани,
всеобхватни, оперативно съвместими и устойчиви инфраструктурни услуги, осигурени от
водещите организации в областта на електронната инфраструктура, с цел изпълняване на
специфичните нужди на потребителите. Този набор от ресурси постоянно се развива, за
да се адаптира към променящите се потребности на потребителите и новите
технологични възможности.

Функциите на НЦВРП могат да бъдат обобщени, както следва:

 • Координиран достъп до изчислителна инфраструктура и софтуер, с централна роля
  за научните изследвания и иновациите (вкл., използване изчислителните системи
  на Центъра от другите научни инфраструктури, включени в НПКНИ).
 • Осигуряване на устойчиви и оперативно съвместими услуги на изчислителна
  инфраструктура от най-нов вид, насърчаване на гъвкав и отворен подход, при
  който потребителските общности имат право да избират услугите, които отговарят
  на техните изисквания.
 • Изпълнение на иновационни дейности, насочени към постоянното развитие на
  изчислителната инфраструктура, с цел посрещане на бързо променящите се нужди
  на потребителските общности, и възможност за възползване от подходящи нови
  технологии, когато са достатъчно зрели.

Основната цел на НЦВРП е осигуряването на стабилни и надеждни услуги по
устойчив начин, в дългосрочен план, при максимална гъвкавост, изключителна
кооперативност и разбиране на потребителите от различни дисциплинарни области, които
поставят специфични за тях проблеми и искат подкрепа за използване на електронната
инфраструктура. Това е изключително трудна задача, изискваща опитни, информирани и
мотивирани специалисти в областта на е-инфраструктурата, за да се съответства
инфраструктурата на развитието на съвременния хардуер и софтуер. Специфичните
допълнителни цели, заложени за периода 2019- 2021 са:

 1. Миграция от грид към облачни пресмятания
 2. Осигуряване на поддръжка за контейнеризация
 3. Акселераторни пресмятания: Осигуряване на достъп на потребителите до
  пресмятания с използване на най-новите акселератори в съответствие с тяхната
  степен на зрялост.

 

НЦВРП е обект на Националната Пътна Карта за научни инфраструктури и се
финансира от Министерство на образованието и науката по Договор № ДО1-
221/03.12.2018 г.