Scalasca е софтуер за оптимизиране на работата на паралелни програми чрез измерване и анализиране на поведението им по време на изпълнение. Анализът идентифицира потенциалните тесни места при изпълнението на програмата – по-специално тези, свързани с комуникацията и синхронизацията – и предлага насоки за проучване на техните причини. Scalasca цели главно научни и инженерни приложения, базирани на програмните интерфейси MPI и OpenMP, включително хибридни приложения, базирани на комбинация от двете.

версия 2.2.2
лиценз безплатен, Scalasca v2 license agreement
уебсайт Scalasca
помощ упътванесъветимодели на ползване