Проект Институт Р-л на бълг. колектив Номер
Разработване и изследване на квази-Монте Карло алгоритми за екстремно паралелни компютърни системи, финансиран от ФНИ, 2014 – 2017 ИИКТ-БАН Доц. Т. Гюров #ДФНИ-И02/8
Оценка на състоянието на популацията на кафявата мечка в България на база на математически, статистически и биологични анализи на данни от мониторинги, Финансиран от ПУДООС, 2013 – 2015 ИИКТ-БАН Доц. Т. Гюров #Д9190
Паралелни и разпределени изчислителни приложения ИИКТ-БАН Доц. И. Лирков
Числени методи за свързани системи и компютърно моделиране в биомедицината и екологията ИИКТ-БАН Доц. К. Георгиев #ДФНИ-И01/5
Ефективни паралелни алгоритми за големи изчислителни задачи, ФНИ, 2015 – 2016 ИИКТ-БАН Проф. И. Димов #ДФНИ-И02/20
Ефективни числени методи и паралелни алгоритми за динамичен анализ на тънкостенни еластични конструкции, 2016 – 2017 ИИКТ-БАН Гл. ас. д-р С. Стойков 229/18.02.2016
Подготовка на операционен числен физически модел на Черно море Физически факултет-СУ Доц. Е. Пенева
Динамика, механизми и последователност на свързване на белтъците, отговорни за поправката на ДНК в живи клетки ИМБ-БАН Доц. С. Стойнов #ДФНИ-Б02/16
Моделиране на каталитични системи Химически факултет-СУ Проф. Г. Вайсилов
Нови математически методи за машинно обучение с приложение в съвременните технологии за генетично секвениране ИМИ-БАН Проф. Е. Стоименова #ДФНИ-И02/19
Фундаментални изследвания на стохастични разклоняващи се процеси – гранично поведение, статистични изводи и приложения ФМИ-СУ Проф. М. Божкова #ДФНИ-И02