FFTW е C библиотека за изчисляване за Дискретно преобразуване на Фурие(ДФТ) в едно или повече измерения, при произволен размер на входа и реални и сложни данни (както и четни / нечетни данни, т.е. дискретни косинус / синус трансформации). Пакетът FFTW е разработен в MIT от Matteo Frigo и Steven G. Johnson.

versions3.3.4
licenseОбщ публичен лиценз на GNU
websiteсайт на FFTW
helpнаръчник(html), (pdf)как да използваме fftw