Центърът за иновативни пресмятания и обработка на данни се намира и упрaвлява от Секция: Грид технологии и приложения към Института по информационни и комуникационни технологии при Българската акедемия на науките (ИИКТ-БАН). Съгласно обновената през юли 2014 година Национална пътна карта за изследователски инфраструктури (ИИ), ИИКТ-БАН е научен координатор на следните две ИИ: (1) Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания и (2) Национална интердисциплинарна  изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури – CLARIN и DARIAH.  През 2015 година в Центъра за иновативни пресмятания и обработка на данни влезе в експлоатация многофункционален високопроизводителен изчислителен комплекс „АВИТОХОЛ“, който в класацията на ТОП500 е на 388-то място (ноември 2015).

Последни Новини