Изследване на ефективността на изчислителни пакети при аномална дифузия, Димитър Славчев, ИИКТ-БАН

ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА РАЗЛИЧНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ГР. СОФИЯ Ренета Димитрова, Физически Факултет, Софийски университет

Числено прогнозиране на времето за района на българската антарктическа база и чувствителност към променливата SST, Chtirkova, B., Peneva, E., Georgieva, G.

Класификация на паралелизми на проективни пространства, Светлана Топалова, Стела Железова

ClustOxSulf – Молекулно моделиране на фотокатализатори за редукция на СО2 Институт по обща и неорганична химия – Българска академия на науките, Ели Узунова

Нови hexagonal QAM кодови схеми и оценяване тяхната ефективност за канал с бял Гаусов шум(AWGN), Х. Костадинов, Н. Л. Манев, ИМИ, Българска академия на науките

DFT изчисления за изследване на химия и биохимия на метали Институт по оптически материали и технологии „Акад. Й. Малиновски“, Българска академия на науките, Николета Кирчева, Стефан Добрев, Силвия Ангелова

DSMC – Симулация на движение на деформиращи се обекти в разреден газ с метод DSMC, Стефан Стефанов, Кирил Щерев, Институт по механика – БАН

LANTMOD: Квантовохимично моделиране на фотофизични свойства на комплекси на Ln(III) с органични хромофори, Институт по обща и неорганична химия – Българска академия на науките, Ивелина Георгиева, Цветан Захариев, Наташа Трендафилова

Молекулно-динамични симулации на β-амилоиден пептид в присъствие и отсъствие на инхибитори на агрегацията му, Е. Саламанова, М. Атанасова, И. Димитров, И. Дойчинова, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София

SimVacGraph – Магнетизъм на двуслоен графен с ваканции, Ани Пройкова, Факултет по математика и информатика, Софийски университет

Термел – Симулация на термоеластични трептения на конструкции, Емил Маноах, Симона Донева, Институт по механика – БАН

Предсказване коефициента на разпределение мицела/вода във водни разтвори – платформа за доставяне на лекарства, базирана на симулации на молекулярна динамика, Колектив с ръководител Мирослава Недялкова, ФХФ – СУ “Св. Климент Охридски”

StormDemo – ГНСС демонстратор за бури в България, Екип от СУ “Кл. Охридски”

CowHelper – Приложение за следене на животински стада, Екип на ПУ „Паисий Хилендарски”