За да се постигне ефективно управление на наличните изчислителни системи и на ресурсите за съхранение на данни и да се улесни оперативната съвместимост на инфраструктурата, е разгърнат набор от оперативни инструменти:

  • Система за наблюдение на инфраструктурата (мониторинг) – в момента мониторингът се извършва във всеки ресурсен център поотделно и информацията се агрегира ръчно. Предвиждаме обща мониторингова система, базирана на ARGO Service Monitoring system. Системата позволява интеграция с GOCDB, която ще съдържа всички технически подробности, отнасящи се до конфигурация на системата за наблюдение. Интеграцията автоматично ще задейства наблюдението на всички услуги, след като бъдат включени в GOCDB.
  • Система за отчитане на употребата на ресурси – в момента употребата се отчита във всеки ресурсен център и резултатите се агрегират ръчно. Предвижда се разработването и инсталиране на обща система за всички ресурси в НЦВРП.
  • Система за поддръжка на потребителите – осигурява навременен анализ и решаване на докладваните проблеми и отговор на възникнали въпроси. Създава база от знания.