Основните услугите на инфраструктурата, обърнати към потребителските групи, са организирани по следния начин:

 • Достъп до високопроизводителни изчислителни ресурси – Предоставя се от всеки ресурсен център (ИИКТ-БАН, СУ и ТУ-София). Включва директен потребителски достъп до суперкомпютъра Авитохол и високопроизводителните клъстери от партньорите.
 • Достъп до Грид – Предоставя се от ресурсните центрове в зависимост от поддържаните виртуални организации и в съответствие с правилата в EGI. В частност подпомага участието на България в колаборацията с ЦЕРН.
 • Достъп до облачни изчисления – Осигурява достъп за стартиране на виртуални машини чрез облачни протоколи.
 • Достъп за използване на контейнери в облачна среда – Осигурява достъп за операции с контейнери, включително използване на контейнерно-базирани MPI приложения.
 • Достъп до паралелна файлова система за съхранение и обработка на данни – осигурява достъп до високопроизводителна файлова система от тип Lustre (при суперкомпютъра Авитохол) или подобна, за непосредствена обработка и съхранение на данните от изчисленията.
 • Съхранение и споделяне на резултати от изчисления – услуга за сигурно съхранение на данни с възможност за споделянето им, подходяща за малки файлове и документи (Simple Storage).
 • Архивиране на данни – услуга за дългосрочно съхранение на множество данни (datasets), организирани и индексирани с възможност за търсене.
 • Прехвърляне на данни между центровете за данни за ефективно използване на изчислителните ресурси, разпределени в националната инфраструктура. За целта ще бъде използвана услугата за съхранение / пренасяне.
 • Анализът на големи набори от научни данни, които изискват специализирани софтуерни и хардуерни ресурси, за да се създадат нови метаданни, важни за по-нататъшен анализ. Услугата за анализ на данните обслужва този случай на използване.
 • Централизираното търсене на (и достъп до) набори от данни, които се съхраняват в различни хранилища. Ще се използва търсенето на данни и издаването на PID за наборите от данни.
 • Издаване на цифрови сертификати на потребители и сървъри – Осигурява сигурната идентификация на потребители и сървъри (например уеб-сървъри, сървъри за електронна пощи и специализирани сървъри).
 • Централизиран сигурен и удостоверен достъп, за да се гарантира отчетност по проекти и задачи, както и предотвратяване на неоторизиран достъп до услугите и .
 • Обучение по използване на услугите на центъра – предоставя въвеждащо обучение на потребителите за използване на услугите на центъра, както и обучение за напреднали и разработчици
 • Оптимизация и разполагане на приложения – подпомагане на потребителските групи за оптимизиране на приложенията и разполагането им по оптимален начин за употреба на наличните ресурси.
 • Консултации по приспособяване на приложения – консултиране на потребителите, включително групи външни за центъра, за възможностите на центъра, потенциала на HPC технологиите, методи за обработка на големи данни (Big Data) и други.